תקנון

תקנון אתר דון קישוט

האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

כללי

 • אתר דון קישוט – Don Kishoot (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט, המנהל חנות וירטואלית, ומציע ללקוחותיו מידע בנושא עיצוב אירועים ומכירת מוצרים שונים הקשורים לתחום זה (זרי פרחים, זרי כלה, מיתוג האירוע וכו') (להלן: "השירותים" ו/או "המוצרים"). האתר הינו בבעלות חברת אורלי לב זינגר עיצוב אירועים ח.פ 056480874 (להלן: "החברה" ו/או "דון קישוט")
 • כל המשתמש ו/או המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "רוכש" ו/או "משתמש", לפי העניין) מצהיר ומתחייב, כי הינו מודע לתקנון האתר, ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי החברה ו/או האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר משמעה, כל פעולת רכישת מוצר המוצע למכירה באתר.
 • האתר והחברה שומרים לעצמם את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, עפ"י שקול דעתם הבלעדית, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי האתר ו/או החברה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 • בכל שאלה הנוגעת לאתר תוכל לפנות לנציגי השירות של דון קישוט באמצעות טלפון מספר: 08-9281063 בין השעות 10:00 – 19:00, או במייל ל: office@donkishoot.co.il או בדואר לגולומב 28, נס-ציונה.

 תנאי שימוש באתר – רכישת שירותים וקבלת מידע

 • ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות.
 • רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי (ויזה, מאסטרקארד, ישראכרט), ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי.
 • הזמנתו של הרוכש לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: (1) ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש; (2) המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי; (3) המען אליו יש לספק את המוצרים נמצא באזורי השירות של האתר, כהגדרתם להלן.

 פרטי הרוכש

 • בעת רכישה באתר יידרש הרוכש למסור את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/ שם חברה, מס' טלפון, כתובת מקום האירוע, דואר אלקטרוני ואופן התשלום. השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, כדי למנוע ככל האפשר תקלה בהובלת ומשלוח המוצרים. אתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.
 • דון קישוט רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

  מדיניות שירותים, מחירים וביצוע הזמנה

 • החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ"ל.
 • המחירים ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 • דון קישוט רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. כמו כן, היא רשאית בכל עת להפסיקם, להחליפם או לשנותם בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • קבלת הזמנה מאת הרוכש לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הרוכש לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.
 • לאחר שביצע הרוכש את ההזמנה דרך השרת המאובטח של דון קישוט ישלח אליו בדואר אלקטרוני אישור על קליטת פרטי ההזמנה ומספר ההזמנה. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את פרטי המוצרים שהוזמנו, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
 • אם יתברר שכרטיס האשראי של הרוכש אינו תקף, או שחברת האשראי אינה מכבדת את העסקה, תיצור עם הרוכש דון קישוט קשר לשם השלמת העיסקה.
 • במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת מוצרים הכוללים פרחים שמוצגים באתר, והתברר כי לא כל הפרחים נמצאים במלאי, יחליף השזר בפרח המתאים ביותר לשמירת הסגנון ולשמירת יופיו של הזר. יודגש כי יתכן שיחולו שינוי במפרט העיצוב בהתאם לפרחים הנמצאים במלאי ובעונה. עם זאת המראה והסגנון הכללי של העיצוב ישמר.
 • במקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר, דון קישוט תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא יחויב.

אספקת מוצרים

 • את המוצרים יוכל הרוכש לקבל באחת מארבע הדרכים הבאות:
 1. איסוף עצמי- בפני הרוכש עומדת האפשרות לאסוף את המוצרים שרכש ממשרדי החברה בתיאום מראש ובשעות החלוקה (12:00-18:00). כתובת המשרדים: גולומב 28, נס-ציונה.
 2. הובלה למקום האירוע (להלן: "הובלה")- הובלת הפרחים ויתר המוצרים למקום האירוע ביום האירוע. הרוכש יציין על גבי ההזמנה את הכתובת המדויקת להובלת המוצרים. דון קישוט תיצור קשר עם הרוכש לתיאום זמן אספקה.
 3. משלוח מראש לבית הרוכש (להלן: "משלוח מראש")- בפני הרוכש קיימת האפשרות לקבל במשלוח מראש מוצרים שאינם מתכלים, כגון: מיתוג ושילוט. הבחירה באפשרות המשלוח הינה אופציונלית ונתונה לשיקולו הבלעדי של הרוכש. הרוכש יסמן על-גבי ההזמנה את רצונו במשלוח מראש, וכן יציין את הכתובת המדויקת למשלוח. זמן האספקה הוא 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה.
 4. הובלה וגם משלוח מראש- למזמינים סידורי פרחים וגם מוצרי מיתוג ומוצרים משלימים, קיימת האפשרות לפצל את האספקה: סידורי הפרחים יסופקו ביום האירוע, ואילו את יתר המוצרים ניתן לקבל במשלוח מראש ישירות לבית. הרוכש יסמן על-גבי ההזמנה את רצונו במשלוח מראש בסוג אספקה זה, וכן יציין את הכתובות המדויקות להובלה וגם למשלוח מראש. דון קישוט תיצור קשר עם הרוכש לתיאום זמן אספקה.
 • בפני הרוכש קיימת אפשרות להיעזר בשירותי ההקמה (להלן: "הקמה") של חברת דון קישוט לטובת ארגון המוצרים, הצבתם ועיצובם במקום האירוע. שירותים אלה כרוכים בעלות נוספת. דון קישוט שומרת לעצמה הזכות לשנות עלות זו מעת לעת. רוכש המעוניין באפשרות זו צריך לכלול אותה בהזמנתו המקורית.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר

 • בעת ביצוע הזמנה למוצרים המתפרסמים באתר, יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: "הפרטים"). החברה והאתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
 • כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.
 • החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר, למעט אם קיבלה דרישה לכך מאיזו רשויות המדינה.
 • הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.
 • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההזמנה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL) המקובל בסחר אלקטרוני. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת הסליקה וכרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש.
 • פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח, כאשר הם מוצפנים בטכנולוגיית SSL 256 Bit, ואינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
 • החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של הרוכש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה הוא ביקש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, וכיוצ"ב.
 • החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 • מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
 • בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו.
 • החברה תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר ההזמנה שבוצעה אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 • בהירשמות לקבלת ניוזלטר, הרוכש נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני מהאתר. הרוכש רשאי, בכל עת, להודיע על סירובו לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר, לרבות ע"י שליחת הודעה ל: office@donkishoot.co.il.

תשלום בגין השירותים, המוצרים ואספקתם:

 • כל המחירים המוצגים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ. התמורה בגין השירותים תגבה באמצעות כרטיס האשראי, אשר פרטיו הוקלדו במערכת על-ידי הרוכש.
 • סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב"עגלת הקניות" או "במסך פרטי העסקה – בתהליך הקופה". סכום זה כולל את כל הפריטים המופיעים ב"עגלה" לרבות הוצאות הובלה ו/או משלוח ו/או הקמה.
 • בנוסף למחירי המוצרים המפורטים באתר יחויב הרוכש באתר בדמי אספקה (הובלה ו/או משלוח ו/או הקמה).
 • סכום דמי ההובלה ו/או המשלוח תלויים בסוג ומקום ההובלה ו/או המשלוח. אזור החלוקה הוא בטווח שבין נתניה לאשקלון (כולל). לחברה הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזורי החלוקה ומחירי המשלוח, ללא מתן הודעה מוקדמת מראש. אספקת מוצרים שנרכשו באתר אפשרית רק כאשר מיקום האירוע ו/או מען המשלוח המבוקש נמצאים בתוך אזור החלוקה, וכל עוד אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.
 • מחירי הובלה ומשלוח, זמני המשלוח, ואזורי החלוקה מפורטים בעמוד שאלות ותשובות תחת הכותרת "הזמנת ואספקת מוצרים". האמור בעמוד המפורט לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ותנאי להציג הצעה לרכישת מוצרים מהחברה.
 • בעת אספקת המוצרים הרוכש ו/או מי מטעמו יהיו נוכחים לקבלת המוצרים, ויחתמו על טופס המאשר את קבלתם. במידה ולא יהיה מי שיקבל את המוצרים, הם יושארו במקום האירוע עליו סוכם מראש, והרוכש יקבל על-כך הודעת SMS. האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת המוצרים במקום האירוע, כאמור לעיל, תהא של הרוכש.
 • אספקת מוצרי מיתוג להדפסה עצמית Printabels: לאחר ביצוע ההזמנה יישלח ללקוח מייל אישור הזמנה (לכתובת אותה ציין בהזמנה). במייל זה הלקוח יקבל קישור לדף, ממנו ניתן יהיה להוריד באופן עצמאי את המוצר. כמות ההורדות תהיה מוגבלת לשלוש.

החזרת מוצרים, ביטול הזמנה, שינוי הזמנה

 • דון קישוט לא תקבל בחזרה מוצרים שהוזמנו והכוללים פרחים חיים, נרות, מוצרי מיתוג (הן מיתוג להדפסה עצמית והן מיתוג מוכן) וכל מוצר מתכלה אחר, או מוצר שיוצר או עוצב במיוחד עבור הרוכש.
 • הרוכש רשאי להחזיר כל מוצר אחר שרכש בדון קישוט בתוך 14 יום ממועד קבלתו, וזאת בכפוף להחזרתו באריזתו המקורית, ובלבד שזו לא נפתחה ו/או לא נפגמה, וכי לא נעשה בה שימוש, ובלבד שהציג חשבונית המעידה על עצם ביצוע ההזמנה או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.
 • הרוכש יהיה רשאי לבטל הזמנה של סידורי פרחים עד שבוע לפני מועד האספקה; והזמנה של מוצרי מיתוג ומוצרים משלימים עד 20 ימי עסקים לפני מועד האספקה.
 • במידה והחזרת המוצר ו/או ביטול ההזמנה אינו עקב פגם או אי התאמה, על פי חוק הגנת הצרכן, זכאית החברה לגבות מהרוכש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים לפי הנמוך מבינם, וכן כל תשלום שנגבה מהחברה ע"י חברת האשראי בגין סליקת כרטיס האשראי של הרוכש. כמו כן, במקרה שביטול ההזמנה נעשה לאחר שההזמנה כבר סופקה באמצעות הובלה ו/או משלוח, תהא החברה רשאית לגבות מהרוכש את דמי ההובלה ו/או המשלוח החלים לפי העניין.
 • שינוי הזמנה על ידי הרוכש יתאפשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, שתעשה מצידה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי הרוכש. שינוי בהזמנה של סידורי פרחים עד שבוע לפני מועד האספקה. ושינוי בהזמנה של מוצרי מיתוג ומוצרים משלימים עד 20 ימי עסקים לפני מועד האספקה.
 • ביטול או שינוי הזמנה יתבצעו באמצעות הטלפון בלבד.
 • במקרה שחברת כרטיסי האשראי לא תכבד את החיוב, הרכישה של אותו רוכש שכרטיס החיוב שלו לא כובד תהיה בטלה ומבוטלת מאותו הרגע.
 • החברה תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל הזמנה במקרה שבמקביל לביצוע ההזמנה אזל המוצר מהמלאי, ללא צורך בהנמקה או הודעה מראש, וזאת אף אם המשתמש כבר קיבל הודעה על אישור הרכישה. הודעה על ביטול הרכישה תימסר לרוכש, ולא יהיו לו כל טענה או תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביטול העסקה על ידה. הרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי מהחברה בגין הביטול ו/או השינוי כאמור. במקרה זה, יזוכה הרוכש בתשלום סכום ההזמנה, ובמקרה של שינוי שאושר ע"י החברה, יחויב הרוכש בהתאם להזמנה ששונתה.

הגבלת אחריות

 • החברה שואפת שכל המוצרים המוצעים על ידה באתר יהיו באיכות גבוהה וראויים לשימוש. החברה מתחייבת כי הפרחים המשמשים במוצריה יהיו מאיכות טובה וטריים. דגש רב מושם על איכותם הגבוהה של הפרחים, הכלים והמוצרים.
 • האחריות הבלעדית לכל המוצרים שאינם פרחים, ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר/שירות, אם צורפו.
 • התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין צבע/גוון/מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.
 • החברה ו/או האתר אינם אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שייגרם למשתמש ו/או לרוכש באתר ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהדברים הבאים, ובהתקיים כל אחד מהם תהא החברה רשאית להודיע על ביטול הרכישה באתר, כולה או מקצתה:
  • רכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הרוכש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שייכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד שלישי כלשהו תוך שימוש בסיסמת הרוכש באתר וכיוצ"ב.
  • מעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטת החברה, לרבות אך לא רק – מחמת כח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה וכיוצ"ב.
  • מוצרים שיירכשו באתר ואשר צד שלישי שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
  • תקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.
  • אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הרוכש.

שיפוי ופיצוי בגין שימוש בלתי ראוי באתר

 • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.

בעלות ושמירה על זכויות

 • האתר מכיל תכנים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות אחרים. רוכש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה אחרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.
 • השם דון קישוט וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר של דון קישוט (בין אם נרשמו ובין אם לאו) וסמליה המסחריים (לוגו), הם כולם רכושה ובבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 • האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
 • אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 • האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד.
 • כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך תנאים נוספים ומקום השיפוט.
 • החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת.

דין ושיפוט

 • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 • כל מחלוקת משפטית מכל מין וסוג בין רוכש ו/או משתמש באתר לבין החברה ו/או האתר בשל פעילות ו/או סוגיה מכל מין וסוג הנובעים ו/או הקשורים לחברה ו/או לאתר תתברר בישראל, בבתי המשפט (שלום או מחוזי) בעיר ראשון לציון בלבד, שלהם נתונה הסמכות הבלעדית לדון בה.

שירות לקוחות

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות הלקוחות של חברת דון קישוט באמצעות הדואר האלקטרוני, בכתובת office@donkishoot.co.il או בטלפון 08-9281063
בימים א'-ה' בין השעות 10:00-19:00, יום ו' וערבי חג בין השעות 9:00-13:00.

 תנאים נוספים 

 • טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה.
 • תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיוצ"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 • המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.